Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti OSTRAVIA, a. s. se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 8. prosince 2022 v 9:00 hod. v sále v budově sídla společnosti

Program jednání valné hromady

  1. Volba orgánů valné hromady
  2. Volba členů dozorčí rady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. listopad 2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně práva hlasovat, má pouze osoba zapsaná k tomuto dni v seznamu akcionářů vedeném společností OSTRAVIA, a.s., popř. zástupce této osoby.

Valné hromady se zúčastňuje akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, a to osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředním ověřením podpisu/podpisů.
Akcionáři a jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Statutární orgán zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, je povinen při prezenci předložit navíc výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší než jeden kalendářní měsíc.

Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady v době od 8:30 hod. do 9:00 hod.

představenstvo společnosti


Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu jednání

  1. Volba orgánů valné hromady

Jedná se o splnění zákonných podmínek pro platné jednání valné hromady.

  1. Volba členů dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma členům dozorčí rady uplyne dne 10. 1. 2023 funkční období, je pro další řádné fungování společnosti nezbytná volba dvou členů dozorčí rady i pro další 5-leté funkční období. Představenstvo navrhuje volbu stejných osob. Dozorčí rada je stanovami určena jako čtyřčlenná, volba a odvolání členů dozorčí rady patří do výlučné působnosti valné hromady.