Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti OSTRAVIA, a. s. se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 4. 6. 2021 v 12:00 hod. v sále v budově sídla společnosti

Program jednání valné hromady

  1. Volba orgánů valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2020.
  3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti v roce 2020, o přezkoumání mezitímní účetní závěrky k datu 28. 2. 2021, účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
  4. Projednání a schválení mezitímní účetní závěrky k datu 28. 2. 2021, roční účetní závěrky za rok 2020, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. květen 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně práva hlasovat, má pouze osoba zapsaná k tomuto dni v seznamu akcionářů vedeném společností OSTRAVIA, a.s., popř. zástupce této osoby.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rovněž den 14. května 2021.

Valné hromady se zúčastňuje akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, a to osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředním ověřením podpisu/podpisů.
Akcionáři a jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Statutární orgán zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, je povinen při prezenci předložit navíc výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší než jeden kalendářní měsíc.
Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady v době od 11:30 hod. do 12:00 hod.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na nutnost dodržování epidemických opatření platných v den konání valné hromady (v době zveřejnění pozvánky je to mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 č.j.: MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN). V případě, že akcionář či jeho zástupce nebude splňovat podmínky stanovené platným opatřením, nebude mu umožněn vstup do sálu, v němž se bude konat valná hromada.

představenstvo společnosti


Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu jednání

1. Volba orgánů valné hromady

Jedná se o splnění zákonných podmínek pro platné jednání valné hromady.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2020

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je obvyklým bodem jednání řádných valných hromad, jež poskytne akcionářům podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2020 významné pro rozhodování o účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za tento rok.

3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti v roce 2020, o přezkoumání mezitímní účetní závěrky k datu 28. 2. 2021, účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Jedná se o splnění zákonné povinnosti členů dozorčí rady seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti a předložit vyjádření k mezitímní účetní závěrce, účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

4. Projednání a schválení mezitímní účetní závěrky k datu 28. 2. 2021, roční účetní závěrky za rok 2020, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti byly dne 7. dubna 2021 akcionářům vyplaceny zálohy na podíl na zisku za rok 2020, a to na základě výsledku mezitímní účetní závěrky ke dni 28.2.2021. Vzhledem k tomu, že výsledky mezitímní účetní závěrky podléhají podle zákona projednání a schválení stejně jako výsledky řádné roční závěrky, předkládá je představenstvo, po přezkoumání dozorčí radou, k projednání jednání valné hromady.
Roční účetní závěrka za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 jsou záležitostmi, které je ze zákona povinna schválit valná hromada.


Dokumenty ke zveřejnění

Závěrka – Rozvaha – k 31.12.2020 | dokument PDF

Závěrka – VZZ – k 31.12.2020 | dokument PDF

Závěrka – Příloha – k 31.12.2020 | dokument PDF


Závěrka mezitímní – Rozvaha – k 28.2.2021 | dokument PDF

Závěrka mezitímní – VZZ – k 28.2.2021 | dokument PDF

Závěrka mezitímní – Příloha – k 28.2.2021 | dokument PDF