Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti OSTRAVIA, a. s. se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 19. 4. 2024 ve 13:00 hod. v sále v budově sídla společnosti.

Program jednání valné hromady

 1. Volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2023
 3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti v roce 2023 a přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
 5. Volba člena dozorčí rady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 29. březen 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně práva hlasovat, má pouze osoba zapsaná k tomuto dni v seznamu akcionářů vedeném společností OSTRAVIA, a.s., popř. zástupce této osoby.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rovněž den 29. března 2024.

Valné hromady se zúčastňuje akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, a to osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředním ověřením podpisu/podpisů.

Akcionáři a jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Statutární orgán zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, je povinen při prezenci předložit navíc výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší než jeden kalendářní měsíc.

Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady v době od 12:30 hod. do 13:00 hod.

představenstvo společnosti


Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu jednání

 1. Volba orgánů valné hromady
  Jedná se o splnění zákonných podmínek pro platné jednání valné hromady.
 2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2023
  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je obvyklým bodem jednání řádných valných hromad, jež poskytne akcionářům podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2023 významné pro rozhodování o účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za tento rok.
 3. Zpráva dozorčí rady společnosti o činnosti v roce 2023 a přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
  Jedná se o splnění zákonné povinnosti členů dozorčí rady seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti a předložit vyjádření k účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
  Roční účetní závěrka a způsob vypořádání hospodářského výsledku jsou záležitostmi, jež je ze zákona povinna schválit valná hromada.
 5. Volba člena dozorčí rady
  Vzhledem ke skutečnosti, že jednomu z členů dozorčí rady uplyne dne 18. 4. 2024 funkční období, je pro další řádné fungování společnosti nezbytná volba člena dozorčí rady i pro další 5 – leté funkční období. Představenstvo navrhuje volbu stejné osoby. Dozorčí rada je stanovami určena jako čtyřčlenná, volba a odvolání členů dozorčí rady patří do výlučné působnosti valné hromady.

Dokumenty společnosti