Výměna akcií

Představenstvo společnosti OSTRAVIA, a.s. se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 359 (dále jen “Společnost”)

oznamuje akcionářům,

že ke dni 31. 8. 2016 došlo zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 15. 2. 2016, k účinnému snížení základního kapitálu Společnosti z původních 34 621 750 Kč na 18 003 310 Kč, a tím i k poměrnému snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti.

Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno podle usnesení valné hromady Společnosti ze dne 15. 2. 2016 výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.

V souladu s ustanovením § 526 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jsou akcionáři povinni předložit své akcie k výměně ve lhůtě stanovené valnou hromadou.

Představenstvo společnosti vyzvalo dne 26. 9. 2016a následně dne 18. 4. 2017 a 20. 4. 2018 akcionářeSpolečnosti, aby předložili své akcie k výměně za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou v termínu do 31. 12. 2022.

Akcionáře Společnosti, kteří své akcie k výměně dosud nepředložili, nyní představenstvo Společnosti, v souladu s ust. § 537 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, vyzývá, aby předložili své listinné akcie na jméno k jejich výměně za nové listinné akcie na jméno, a to v sídle společnosti GTK FIN, s.r.o., IČO: 27812286, na adrese Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (dále jen „Administrátor“), a to nejpozději v termínu do 31. 12. 2027.

Výměna akcií za nové akcie bude prováděna ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v sídle Administrátora ode dne uveřejnění této výzvy. Konkrétní termín je nutné dohodnout vždy předem prostřednictvím e-mailu info@gtkfin.cz nebo na tel. čísle +420 721 421 713.

Akcionář je povinen předložit dosavadní akcie k výměně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se prokázat platným dokladem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží též výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná.

Při nepřevzetí akcií bude Společnost postupovat v souladu s § 537-541 Zákona č. 90 / 2012 Sb. o obchodních korporacích, nevyměněné akcie budou prodány ve veřejné dražbě.

V Ostravě, dne 2. 1. 2023

Představenstvo společnosti OSTRAVIA, a.s.